Na úvod
Reklama
Přidat odkaz
Administrace odkazu
Obchodní podmínky
Mapa webu
Affiliate partneři
Kontakt

Všeobecné obchodní podmínky

Platné od 1. 1. 2010

Všeobecné podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do katalogu internetových obchodů Shoops.cz (dále jen "Všeobecné obchodní podmínky").

1. obecná ustanovení

František Šorm, adresa: Jalodvorská 26/1616, Praha 4, PSČ: 142 00, IČ: 71614524, zapsaný v živnostenském rejstříku Úřadu městské části Praha 4 (dále jen "Provozovatel") je provozovatelem katalogu internetových obchodů Shoops.cz. Provozovatel je oprávněn poskytovat zájemcům reklamní plochy a reklamní zápisy do katalogu dostupném na internetové adrese (URL) http://www.shoops.czOtevřít 'http://www.shoops.cz' v novém okně (dále jen "Katalog") k prezentaci reklamních sdělení a jiných reklamních prvků jako jsou např. přednostní výpisy a odkazy na jednotlivé internetové obchody, a to v souladu s platnou nabídkou Provozovatele a pravidly Provozovatele.

Objednatel prezentace internetového obchodu v Katalogu či jiných reklamních prvků, tj. zadavatel reklamní kampaně (dále jen "Zadavatel"), je každá osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům, která provedla registraci nebo která se již v minulosti zaregistrovala pro využívání některých konkrétních služeb, objednávající reklamní prostor / zápis / reklamní kampaň v Katalogu.

2. zadání objednávky

Reklamní plocha v Katalogu se objednává na základě registrace internetového obchodu, vyplněním formulářeOtevřít 'formuláře' v novém okně (dále jen "Formulář") pro přidání do Katalogu.

Katalog obsahuje tři (3) skupiny služeb:

  1. a) placené služby,
  2. b) služby placené provizí z prodeje,
  3. c) služby zdarma.

Objednávka je závazná odesláním Formuláře.

3. práva a povinnosti zadavatele

Internetový obchod Zadavatele musí splňovat podmínky přidání internetového obchoduOtevřít 'podmínky přidání internetového obchodu' v novém okně. Zadavatel nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku reklamního sdělení umísťovaného na reklamní plochy v Katalogu. Zadavatel svou objednávkou potvrzuje, že je subjektem oprávněným k výkonu veškerých potřebných práv k reklamnímu sdělení, které bude umístěno v Katalogu Provozovatele, a potvrzuje, že neporušuje práva třetích osob.

Objedná-li si Zadavatel službu dle odst. 2. písmene c), je Zadavatel povinen umístit odkaz směřující na Katalog dle specifikace službyOtevřít 'specifikace služby' v novém okně. Zadavatel souhlasí se zasíláním informačních sdělení o aktivitách Provozovatele a reklamních sdělení na uvedenou emailovou adresu Zadavatele.

4. práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit a/nebo zrušit zveřejnění reklamního sdělení pokud:

  1. 1) reklamní sdělení je v rozporu s právními předpisy, zákony České republiky a/nebo mezinárodními smlouvami jimiž je Česká republika vázána,
  2. 2) reklamní sdělení je v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly a/nebo ohrožuje veřejný pořádek,
  3. 3) reklamní sdělení svojí kvalitou, formou nebo obsahem neodpovídá oprávněným zájmům Provozovatele,
  4. 4) reklamní sdělení je způsobilé přivodit Provozovateli či třetím osobám škodu,
  5. 5) zadavatel je v prodlení s uhrazením ceny za zveřejnění reklamních sdělení umístěných v Katalogu Provozovatele.

Zadavatel bude o vyřazení z Katalogu informován Provozovatelem prostřednictvím některého z uvedených kontaktních údajů Zadavatele. Provozovatel není zodpovědný za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění reklamního sdělení Zadavatele.

Provozovatel může poskytnout kontaktní údaje Zadavatele třetím osobám.

Provozovatel se bude snažit o maximální funkčnost a dosažitelnost poskytované služby, neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout registraci Zadavatele prostřednictvím Formuláře do Katalogu. Zadavatel souhlasí se zasíláním informačních sdělení o aktivitách Provozovatele a reklamní sdělení na uvedenou emailovou adresu Zadavatele.

5. fakturace a platební podmínky

Cena je kalkulována na základě aktuální nabídky služeb Katalogu Provozovatele případně dle individuální nabídky poskytnuté Provozovatelem. Provozovatel není plátcem DPH.

Provozovatel je oprávněn žádat zálohu z ceny nebo platbu předem. Příslušná částka musí být připsána na účet Provozovatele nejpozději v den splatnosti faktury. Faktury jsou vystaveny na základě objednávky placených služeb dle odstavce 2. písmene a) Všeobecných podmínek nebo na základě všeobecných podmínek jednotlivých provizních systémů dle odstavce 2. písmene b) Všeobecných podmínek. Obvyklá doba splatnosti faktur je 14 dní. Faktury jsou vystavovány v elektronické podobě ve formátu PDF a nejsou zasílány poštou v tištěné podobě. V případě prodlení s jejich úhradou je Provozovatel oprávněn účtovat Zadavateli za každý i započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.

V případě, že platba nebude na účet Provozovatele připsána řádně a včas, je Provozovatel oprávněn zápis z Katalogu vyřadit popřípadě reklamní kampaň nerealizovat. V případě prodlení platby je Provozovatel oprávněn zobrazování zápisu či reklamní kampaň pozastavit. Pokud nedojde k úhradě, bude objednaná služba ukončena.

V případě, že si Zadavatel přeje zrušit závaznou objednávku, je o této skutečnosti povinen informovat Provozovatele. Zrušením již zaplacené služby činí storno poplatek 100 % z ceny, a tudíž Provozovatel nevrací Zadavateli ani poměrnou část.

6. závěrečná ustanovení

Zadavatel zcela odpovídá za obsah veškerých jím dodávaných reklamních sdělení či jiných reklamních prvků a jejich soulad s platnými právními předpisy či dobrými mravy. V případě, že dodaná reklamní sdělení či reklamní prvky Zadavatelem nebudou v takovémto souladu, odpovídá potom Zadavatel Provozovateli za veškerou způsobenou škodu.

Tyto Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Zadavatelem a Provozovatelem (respektive jsou součástí registrace internetového obchodu). Nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek jsou mimo jiné i veškeré odkazy ve formě tzv. prokliků v textu těchto Všeobecných podmínek. Veškeré vztahy těmito Všeobecnými podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Všeobecné podmínky kdykoli, a to i bez předchozího upozornění změnit. Zadavatel je povinen si aktuální znění Všeobecných podmínek obstarat. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2010.