Na úvod
Reklama
Přidat odkaz
Administrace odkazu
Obchodní podmínky
Mapa webu
Affiliate partneři
Kontakt

Veobecn obchodn podmnky

Platn od 1. 1. 2010

Veobecn podmnky pro umsovn reklamnch sdlen a jinch reklamnch prvk do katalogu internetovch obchod Shoops.cz (dle jen "Veobecn obchodn podmnky").

1. obecn ustanoven

Frantiek orm, adresa: Jalodvorsk 26/1616, Praha 4, PS: 142 00, I: 71614524, zapsan v ivnostenskm rejstku adu mstsk sti Praha 4 (dle jen "Provozovatel") je provozovatelem katalogu internetovch obchod Shoops.cz. Provozovatel je oprvnn poskytovat zjemcm reklamn plochy a reklamn zpisy do katalogu dostupnm na internetov adrese (URL) http://www.shoops.czOtevřít 'http://www.shoops.cz' v novém okně (dle jen "Katalog") k prezentaci reklamnch sdlen a jinch reklamnch prvk jako jsou nap. pednostn vpisy a odkazy na jednotliv internetov obchody, a to v souladu s platnou nabdkou Provozovatele a pravidly Provozovatele.

Objednatel prezentace internetovho obchodu v Katalogu i jinch reklamnch prvk, tj. zadavatel reklamn kampan (dle jen "Zadavatel"), je kad osoba star 18 let pln zpsobil k prvnm konm, kter provedla registraci nebo kter se ji v minulosti zaregistrovala pro vyuvn nkterch konkrtnch slueb, objednvajc reklamn prostor / zpis / reklamn kampa v Katalogu.

2. zadn objednvky

Reklamn plocha v Katalogu se objednv na zklad registrace internetovho obchodu, vyplnnm formuleOtevřít 'formule' v novém okně (dle jen "Formul") pro pidn do Katalogu.

Katalog obsahuje ti (3) skupiny slueb:

  1. a) placen sluby,
  2. b) sluby placen proviz z prodeje,
  3. c) sluby zdarma.

Objednvka je zvazn odeslnm Formule.

3. prva a povinnosti zadavatele

Internetov obchod Zadavatele mus splovat podmnky pidn internetovho obchoduOtevřít 'podmnky pidn internetovho obchodu' v novém okně. Zadavatel nese plnou odpovdnost za kvalitu a formln i obsahovou strnku reklamnho sdlen umsovanho na reklamn plochy v Katalogu. Zadavatel svou objednvkou potvrzuje, e je subjektem oprvnnm k vkonu vekerch potebnch prv k reklamnmu sdlen, kter bude umstno v Katalogu Provozovatele, a potvrzuje, e neporuuje prva tetch osob.

Objedn-li si Zadavatel slubu dle odst. 2. psmene c), je Zadavatel povinen umstit odkaz smujc na Katalog dle specifikace slubyOtevřít 'specifikace sluby' v novém okně. Zadavatel souhlas se zaslnm informanch sdlen o aktivitch Provozovatele a reklamnch sdlen na uvedenou emailovou adresu Zadavatele.

4. prva a povinnosti provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje prvo odmtnout, pozastavit a/nebo zruit zveejnn reklamnho sdlen pokud:

  1. 1) reklamn sdlen je v rozporu s prvnmi pedpisy, zkony esk republiky a/nebo mezinrodnmi smlouvami jimi je esk republika vzna,
  2. 2) reklamn sdlen je v rozporu s dobrmi mravy, etickmi pravidly a/nebo ohrouje veejn podek,
  3. 3) reklamn sdlen svoj kvalitou, formou nebo obsahem neodpovd oprvnnm zjmm Provozovatele,
  4. 4) reklamn sdlen je zpsobil pivodit Provozovateli i tetm osobm kodu,
  5. 5) zadavatel je v prodlen s uhrazenm ceny za zveejnn reklamnch sdlen umstnch v Katalogu Provozovatele.

Zadavatel bude o vyazen z Katalogu informovn Provozovatelem prostednictvm nkterho z uvedench kontaktnch daj Zadavatele. Provozovatel nen zodpovdn za jakkoliv prvn nroky tetch stran, kter vzniknou na zklad zveejnn reklamnho sdlen Zadavatele.

Provozovatel me poskytnout kontaktn daje Zadavatele tetm osobm.

Provozovatel se bude snait o maximln funknost a dosaitelnost poskytovan sluby, neodpovd za kodu zpsobenou ztrtou nebo pokozenm uloench dat. Provozovatel si vyhrazuje prvo odmtnout registraci Zadavatele prostednictvm Formule do Katalogu. Zadavatel souhlas se zaslnm informanch sdlen o aktivitch Provozovatele a reklamn sdlen na uvedenou emailovou adresu Zadavatele.

5. fakturace a platebn podmnky

Cena je kalkulovna na zklad aktuln nabdky slueb Katalogu Provozovatele ppadn dle individuln nabdky poskytnut Provozovatelem. Provozovatel nen pltcem DPH.

Provozovatel je oprvnn dat zlohu z ceny nebo platbu pedem. Pslun stka mus bt pipsna na et Provozovatele nejpozdji v den splatnosti faktury. Faktury jsou vystaveny na zklad objednvky placench slueb dle odstavce 2. psmene a) Veobecnch podmnek nebo na zklad veobecnch podmnek jednotlivch proviznch systm dle odstavce 2. psmene b) Veobecnch podmnek. Obvykl doba splatnosti faktur je 14 dn. Faktury jsou vystavovny v elektronick podob ve formtu PDF a nejsou zaslny potou v titn podob. V ppad prodlen s jejich hradou je Provozovatel oprvnn tovat Zadavateli za kad i zapoat den prodlen rok z prodlen ve vi 0,05 % z dlun stky.

V ppad, e platba nebude na et Provozovatele pipsna dn a vas, je Provozovatel oprvnn zpis z Katalogu vyadit poppad reklamn kampa nerealizovat. V ppad prodlen platby je Provozovatel oprvnn zobrazovn zpisu i reklamn kampa pozastavit. Pokud nedojde k hrad, bude objednan sluba ukonena.

V ppad, e si Zadavatel peje zruit zvaznou objednvku, je o tto skutenosti povinen informovat Provozovatele. Zruenm ji zaplacen sluby in storno poplatek 100 % z ceny, a tud Provozovatel nevrac Zadavateli ani pomrnou st.

6. zvren ustanoven

Zadavatel zcela odpovd za obsah vekerch jm dodvanch reklamnch sdlen i jinch reklamnch prvk a jejich soulad s platnmi prvnmi pedpisy i dobrmi mravy. V ppad, e dodan reklamn sdlen i reklamn prvky Zadavatelem nebudou v takovmto souladu, odpovd potom Zadavatel Provozovateli za vekerou zpsobenou kodu.

Tyto Veobecn podmnky jsou nedlnou soust smlouvy uzavran mezi Zadavatelem a Provozovatelem (respektive jsou soust registrace internetovho obchodu). Nedlnou soust tchto Veobecnch podmnek jsou mimo jin i veker odkazy ve form tzv. proklik v textu tchto Veobecnch podmnek. Veker vztahy tmito Veobecnmi podmnkami neupraven se d platnmi zkony esk republiky.

Provozovatel si vyhrazuje prvo tyto Veobecn podmnky kdykoli, a to i bez pedchozho upozornn zmnit. Zadavatel je povinen si aktuln znn Veobecnch podmnek obstarat. Tyto Veobecn podmnky jsou platn a inn od 1. 1. 2010.